imageimage

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

08:30

11-01-2018

image

15:30

31-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

05-02-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:30

07-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

09-02-2018

image

16:00

21-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-02-2018

image

16:00

22-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần