imageimage

Nhà khách Bông Sen

08:00

07-12-2020

image

16:00

23-12-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-12-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

31-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

04-01-2021

image

16:00

08-01-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-01-2020

image

16:00

09-01-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần