imageimage

Nhà máy Viha thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất

08:00

10-02-2015

image

16:00

09-03-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

12-03-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

16-03-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

18-03-2015

image

16:00

23-03-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-03-2015

image

16:00

26-03-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần