imageimage

Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

08:00

02-02-2024

image

16:00

20-02-2024


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-02-2024

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-02-2024

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-02-2024

image

16:00

06-03-2024


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-02-2024

image

16:00

04-03-2024


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần