imageimage

Tổng công ty 36 - Công ty TNHH MTV

08:30

17-03-2016

image

15:30

07-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

12-04-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

14-04-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

18-04-2016

image

16:00

21-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-04-2016

image

16:00

23-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,300,000

10,000


00
00
 

 

image 25 image