imageimage

Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH MTV

08:30

19-08-2015

image

15:30

09-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

16-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

18-09-2015

image

16:00

23-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-09-2015

image

16:00

25-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

11,789,000

10,100


00
00
 

 

image 34 image