imageimage

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP

08:30

13-11-2017

image

15:30

01-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

06-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

08-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nộ

08:00

12-12-2017

image

16:00

15-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-12-2017

image

16:00

18-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần