imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

08:30

27-03-2017

image

15:30

18-04-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-04-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

25-04-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-04-2017

image

16:00

04-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-04-2017

image

16:00

05-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần