imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

08:00

28-12-2022

image

15:30

01-02-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

06-02-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

08-02-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

08-02-2023

image

16:00

15-02-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-02-2023

image

16:00

15-02-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần