imageimage

Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

08:00

30-11-2023

image

15:30

15-12-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

20-12-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-12-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

22-12-2023

image

16:00

28-12-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-12-2023

image

16:00

28-12-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần