imageimage

Tổng Công ty Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin

08:00

27-04-2015

image

16:00

20-05-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-05-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

27-05-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

29-05-2015

image

16:00

03-06-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-05-2015

image

16:00

05-06-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần