imageimage

Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

08:00

14-10-2022

image

16:00

04-11-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 11:00

09-11-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-11-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-11-2022

image

16:00

17-11-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-11-2022

image

16:00

17-11-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1

1,348,736,000,000


00
00
 

 

image 32 image