imageimage

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV

08:00

22-12-2017

image

16:00

17-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:30

23-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

26-01-2018

image

16:00

01-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-01-2018

image

16:00

03-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần