imageimage

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

08:00

08-08-2018

image

15:30

28-08-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

31-08-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

05-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

07-09-2018

image

16:00

12-09-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-09-2018

image

16:00

15-09-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần