imageimage

Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

08:00

27-03-2015

image

16:00

16-04-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-04-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-04-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-04-2015

image

16:00

04-05-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-04-2015

image

16:00

04-05-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần