imageimage

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV

08:30

30-10-2015

image

15:30

19-11-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-11-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

26-11-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-11-2015

image

16:00

03-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-11-2015

image

16:00

04-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

35,550,250

10,300


00
00
 

 

image 38 image