imageimage

Tổng Công ty Mía đường II – CTCP

08:00

17-01-2018

image

16:00

05-02-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

09-02-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

13-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

21-02-2018

image

16:00

27-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-02-2018

image

16:00

02-03-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần