imageimage

Tổng Công ty PISICO Bình Định

08:00

03-03-2015

image

16:00

20-03-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

30-03-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

31-03-2015

image

16:00

06-04-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-03-2015

image

16:00

09-04-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần