imageimage

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

08:00

10-09-2018

image

16:00

27-09-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

11-10-2018

image

16:00

12-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-10-2018

image

16:00

15-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần