imageimage

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV

08:00

02-03-2018

image

16:00

20-03-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-03-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-03-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-03-2018

image

16:00

04-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-03-2018

image

16:00

07-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần