imageimage

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

08:30

18-07-2022

image

16:00

03-08-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-08-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

10-08-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-08-2022

image

16:00

16-08-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-08-2022

image

16:00

16-08-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần