imageimage

Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

08:30

04-04-2016

image

15:30

25-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-04-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

04-05-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

06-05-2016

image

16:00

11-05-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-05-2016

image

16:00

14-05-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần