imageimage

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

08:30

21-05-2018

image

15:30

11-06-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-06-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

18-06-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-06-2018

image

16:00

25-06-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-06-2018

image

16:00

25-06-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần