imageimage

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

08:00

25-11-2020

image

15:30

09-12-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-12-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

16-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

18-12-2020

image

16:00

23-12-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-12-2020

image

16:00

22-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần