imageimage

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH MTV

08:00

23-06-2016

image

16:00

12-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

18-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

20-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

21-07-2016

image

16:00

27-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-07-2016

image

16:00

30-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

14,089,100

10,300


11
00
 

 

image 89 image