imageimage

Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

08:00

16-03-2015

image

16:00

06-04-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

09-04-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

13-04-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

15-04-2015

image

16:00

20-04-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-04-2015

image

16:00

23-04-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần