imageimage

Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ

08:00

03-12-2019

image

16:00

20-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

30-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

31-12-2020

image

16:00

07-01-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-12-2020

image

16:00

09-01-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần