imageimage

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dưong

08:30

31-05-2018

image

15:30

21-06-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-06-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-06-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-07-2018

image

16:00

05-07-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-06-2018

image

16:00

07-07-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần