imageimage

Trung tâm Dịch vụ đô thị Tỉnh Bạc Liêu

08:00

26-11-2018

image

16:00

12-12-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

18-12-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

20-12-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

26-12-2018

image

16:00

27-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-12-2018

image

16:00

29-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần