imageimage

Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam

08:00

28-11-2019

image

15:30

19-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-12-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-12-2019

image

16:00

02-01-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-12-2019

image

16:00

04-01-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần