imageimage

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

08:00

21-09-2020

image

16:00

08-10-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

14-10-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

16-10-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

19-10-2020

image

16:00

23-10-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-10-2020

image

16:00

26-10-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần