imageimage

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

08:00

04-03-2020

image

16:00

23-03-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-03-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

31-03-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-04-2020

image

16:00

08-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-04-2020

image

16:00

10-04-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần