imageimage

Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

08:00

31-12-2020

image

16:00

20-01-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

31-01-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

04-02-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-02-2020

image

16:00

11-02-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-02-2020

image

16:00

14-02-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần