imageimage

Viện dệt may

08:30

03-02-2018

image

15:30

05-03-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-03-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

12-03-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

14-03-2018

image

16:00

19-03-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-03-2018

image

16:00

22-03-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần