imageimage

Xí nghiệp Khai thác - dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

08:30

31-05-2016

image

15:30

21-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-06-2016

image

16:00

04-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-06-2016

image

16:00

08-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,399,540

10,000


00
00
 

 

image 113 image