imageimage

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm

08:30

19-01-2015

image

15:30

06-02-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-02-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

13-02-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-02-2015

image

16:00

27-02-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-02-2015

image

16:00

03-03-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần