imageimage

Công ty CP Mĩ Thuật & Truyền thông thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
2. Địa chỉ trụ sở chính: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
3. Số điện thoại: (04) 3512 2163 – Fax: (04) 3512 1385
4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn:
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RỒNG VIỆT)
Địa chỉ: Tầng 2-3-4 số 2C, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6288 2006 – Fax: (04) 6288 2008
5. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
- Mã cổ phiếu: ADC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 1.260.000 cổ phiếu, trong đó:
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2015: 900.000 cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện quyền là 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: 360.000 cổ phiếu, tỉ lệ thực hiện quyền là 5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết:
+ Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
+ Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu: Hội đồng quản trị chủ động bán lại cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
+ Cổ phiếu lẻ từ trả cổ tức bằng cổ phiếu: Phần lẻ thập phân sẽ được Hội đồng quản trị bán cho một cổ đông bất kỳ với giá thị trường tại cùng thời điểm. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ này sẽ được trả lại cho cổ đông có cổ phiếu lẻ.
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Khối lượng vốn cần huy động: 9.000.000.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
9. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu:
+ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/01/2016
+ Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2016 đến 26/02/2016
+ Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 04/03/2016
10. Địa điểm nhận chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông vào các ngày làm việc trong tuần.
11. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, Website: www.adc.net.vn
- Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, Website: www.vdsc.com.vn
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
- Số tài khoản: 2111 0000 651 034
- Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Nội
- Nội dung: Nộp tiền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 51 image 0