imageimage

Trái phiếu doanh nghiệp

Là kênh đầu tư an toàn dành cho các Khách hàng là Nhà Đầu tư Chuyên nghiệp theo Quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị Định 153/2020/NĐ-CP, Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán . Danh mục Trái phiếu Rồng Việt phân phối được thẩm định và lựa chọn kỹ càng từ các tổ chức phát hành uy tín, đảm bảo về mặt thanh khoản khi môi giới mua lại Trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào khi Khách hàng có nhu cầu trong kỳ hạn của sản phẩm. Theo đó, Khách hàng lựa chọn gói sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn


[object Object]
Trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí
Hưng Thịnh Quy Nhơn
Tổ chức phát hành
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
Loại hình doanh nghiệp
Công ty cổ phần chưa đại chúng

Ngày phát hành

Đợt 1: Ngày 03/02/2021
Đợt 2: Ngày 02/04/2021

Tổng số lượng trái phiếu phát hành

1,000,000 Trái phiếu


Tổng giá trị phát hành

1,000,000,000,000 VNĐ


Mục đích phát hành

Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành; và/ hoặc
Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu để đầu tư và phát triển Dự án Hải Giang Merry Land.


Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng
Mệnh giá: 1,000,000 VNĐ/ Trái phiếu
Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán.
Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và không niêm yết.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến:
-  Lãi suất cố định áp dụng cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10.5%/ năm.
-  Lãi suất cố định áp dụng cho 4 Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11.0%/ năm.      
-  Lãi suất cố định áp dụng cho 4 Kỳ Tính Lãi cuối cùng: 11.5%/ năm.
Kỳ tính lãi: Là mỗi thời hạn kéo dài 3 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày phát hành đến Ngày đáo hạn (hoặc ngày Trái phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc).

Mua lại

Tổ chức phát hành thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm.Giao dịch Trái phiếu

Nhà đầu tư được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại trước hạn số Trái phiếu đang lưu hành tại (i) thời điểm kết thúc tháng thứ 18 kể từ Ngày phát hành; và (ii) tại thời điểm kết thúc tháng thứ 24 kể từ Ngày phát hành; và (iii) tại thời điểm kết thúc tháng thứ 30 kể từ Ngày phát hành với số lượng Trái phiếu được Tổ chức phát hành mua lại trước hạn tại mỗi thời điểm mua lại là tối đa là 25% tổng số lượng Trái phiếu đang lưu hành tính tại mỗi thời điểm mua lại đó. Biểu Suất sinh lợi theo Gói Thanh khoản

Thời hạn (Tháng) Suất sinh lợi gói cố định (%/Năm)Suất sinh lợi gói linh hoạt (%/Năm) 
Không kỳ hạn1.00%
1.00%
017.70%7.00%
028.00%7.30%
038.20%7.60%
048.50%7.90%
058.70%8.20%
069.00%8.60%
079.20%8.70%
089.30%8.80%

Gói cố định: Rồng Việt sẽ tìm bên mua lại Trái phiếu vào một ngày xác định.
Gói linh hoạt: Rồng Việt sẽ tìm bên mua lại Trái phiếu vào bất kỳ ngày nào theo nhu cầu của Khách hàng.

Bond of Hung Thinh Quy Nhon Service Entertainment Joint Stock Company
Issuer Name
Hung Thinh Quy Nhon Service Entertainment Joint Stock Company
Company Type
Joint stock company

Issue date

03 Feb 2021

Total Issue Volume

500,000 bonds


Total Issue Amount

VND 500,000,000,000


Issuance Purpose

  • To widen the Issuer’s operating scale; and/or
  • To invest in the Issuer’s programs and projects. Specifically, the proceeds from the bond offering to invest and develop Hai Giang Merry Land Project

Conditions and Terms

Bond Tenor: 36 months
Par Value: VND 1,000,000/bond
Bond Type: Secured and non-convertible bond, and without warrant, secured by property and guaranteed by payment.
Bond form: Book entry & Unlisted
Nominal Interest Rate: 

  • Fixed interest rate for the first 4 Interest Periods: 10.5%/year.
  • Fixed interest rate for the next 4 Interest Periods after the first 4 Interest Periods: 11.0%/year.      
  • Fixed interest rate for the last 4 Interest Periods: 11.5%/year.

Interest calculation period: is each period lasting for 3 consecutive months starting from the issue date to the maturity date (or the date the bond is redeemed prior to maturity whether it is voluntary or compulsory).


Repurchase Agreement

Issuer would repurchase the issued bonds prematurely in accordance with bondholders’ request towards any occurrence of infringing events.


 

 

Bond Trading Conditions

Investors have the right to request the Issuing Organization to buy back the outstanding Bonds before the maturity date at (i) at the end of the 18th month from the Issue Date; and (ii) at the end of the 24th month from the Issue Date; and (iii) at the end of the 30th month from the Issuing Date with the number of Bonds bought back by the Issuer before maturity at each time of redemption is up to 25% of the total outstanding amount of Bonds caculated at each time of such redemption.Interest Rate schedule

Term (Month) Fixed Package (%/p.a.)Flexible Package (%/p.a.) 
Non-term1.00%1.00%
017.70%7.00%
028.00%7.30%
038.20%7.60%
048.50%7.90%
058.70%8.20%
069.00%8.60%
079.20%8.70%
089.30%8.80%

Fixed Package: VDSC will find a buyer to repurchase bonds on a specified date.

Flexible Package: VDSC will find a buyer to repurchase bonds on any day according to the Client's need.

 

undefined
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾNundefined
undefined
TẠI QUẦYundefined