imageimage

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai

08:00

15-11-2017

image

16:00

01-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-12-2017

image

16:00

18-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-12-2017

image

16:00

21-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần