imageimage

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

08:00

13-05-2020

image

15:30

01-06-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

05-06-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

09-06-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-06-2020

image

16:00

16-06-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-06-2020

image

16:00

15-06-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần