imageimage

Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn

08:00

03-08-2020

image

15:30

14-08-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-08-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

21-08-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-08-2020

image

16:00

28-08-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-08-2020

image

16:00

27-08-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,389,750

12,300


00
00
 

 

image 35 image