imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản

08:00

27-01-2016

image

16:00

26-02-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

07-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

08-03-2016

image

16:00

14-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-03-2016

image

16:00

17-03-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

11,328,002

17,000


42
00
 

 

image 88 image