imageimage

Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

08:30

25-06-2018

image

15:30

13-07-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-07-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

20-07-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-07-2018

image

16:00

27-07-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-07-2018

image

16:00

30-07-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần