imageimage

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

08:00

18-10-2021

image

15:30

01-11-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 11:00

04-11-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:30

08-11-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-11-2021

image

16:00

15-11-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-11-2021

image

16:00

15-11-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

44,211,900

1,255,617,960,000


00
00
 

 

image 16 image