imageimage

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

08:30

18-04-2018

image

15:30

15-05-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-05-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

22-05-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-05-2018

image

16:00

29-05-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-05-2018

image

16:00

01-06-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần